ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

Share Button

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว มีประชากรชายจำนวน 436 คน และประชากรหญิงจำนวน 420 คน รวมเป็น 856 คน

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนริมคลองลาดพร้าว มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 436 คน

ประชากรหญิง: 420 คน

ประชากรรวม: 856 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button