ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา

Share Button

ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 41 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 41

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button