ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว

Share Button

ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่3 ถนน  แขวง คลองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว มีประชากรชายจำนวน 266 คน และประชากรหญิงจำนวน 279 คน รวมเป็น 545 คน

ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 0 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่3

ถนน: 

แขวง: คลองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 266 คน

ประชากรหญิง: 279 คน

ประชากรรวม: 545 คน

จำนวนครัวเรือน: 0 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button