ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข

Share Button

ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข มีประชากรชายจำนวน 263 คน และประชากรหญิงจำนวน 241 คน รวมเป็น 504 คน

ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 263 คน

ประชากรหญิง: 241 คน

ประชากรรวม: 504 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button