ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11

Share Button

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 (บ่อหลา) ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11 มีประชากรชายจำนวน 613 คน และประชากรหญิงจำนวน 637 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 11 (บ่อหลา)

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 613 คน

ประชากรหญิง: 637 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button