ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15

Share Button

ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15 มีประชากรชายจำนวน 435 คน และประชากรหญิงจำนวน 361 คน รวมเป็น 796 คน

ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 765 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 650 หลัง ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหว้า หมู่ 15

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 435 คน

ประชากรหญิง: 361 คน

ประชากรรวม: 796 คน

จำนวนครัวเรือน: 765 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 650 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button