ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

Share Button

ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3 ถนน กำนันแมัน แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 213 คน รวมเป็น 417 คน

ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3

ถนน: กำนันแมัน

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 213 คน

ประชากรรวม: 417 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button