ชุมชนริมคลองบางพลัด

Share Button

ชุมชนริมคลองบางพลัด ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จัญสนิทวงศ์ 74 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนริมคลองบางพลัด มีประชากรชายจำนวน 321 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 546 คน

ชุมชนริมคลองบางพลัด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนริมคลองบางพลัด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางพลัด

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จัญสนิทวงศ์ 74

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 321 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 546 คน

จำนวนครัวเรือน: 182 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button