ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4

Share Button

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4 มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 238 คน รวมเป็น 412 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2 – 4

เขต: ดินแดง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 238 คน

ประชากรรวม: 412 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button