ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18

Share Button

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบางซื่อตั้งแต่ ถ.รัชดาภิเษกจนถึง ซ.โชคชัยร่วมมิตรแยก12 ถนน ริมคลองบางซื่อ 1 แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18 มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 245 คน รวมเป็น 406 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 18

เขต: ดินแดง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบางซื่อตั้งแต่ ถ.รัชดาภิเษกจนถึง ซ.โชคชัยร่วมมิตรแยก12

ถนน: ริมคลองบางซื่อ 1

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 245 คน

ประชากรรวม: 406 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button