ชุมชนริมคลองบางค้อ

Share Button

ชุมชนริมคลองบางค้อ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ริมคลองบางค้อ ถนน จอมทอง แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนริมคลองบางค้อ มีประชากรชายจำนวน 541 คน และประชากรหญิงจำนวน 705 คน รวมเป็น 1,246 คน

ชุมชนริมคลองบางค้อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 256 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 256 หลัง ชุมชนริมคลองบางค้อ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางค้อ

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ริมคลองบางค้อ

ถนน: จอมทอง

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 541 คน

ประชากรหญิง: 705 คน

ประชากรรวม: 1,246 คน

จำนวนครัวเรือน: 256 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 256 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button