ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่

Share Button

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 99 คน และประชากรหญิงจำนวน 97 คน รวมเป็น 196 คน

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 34 หลัง ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 99 คน

ประชากรหญิง: 97 คน

ประชากรรวม: 196 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 34 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button