ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39

Share Button

ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.ราษฎร์บูรณะ 39 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 มีประชากรชายจำนวน 101 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 284 คน

ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.ราษฎร์บูรณะ 39

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 101 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 284 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button