ชุมชนราชวัลลภ 2

Share Button

ชุมชนราชวัลลภ 2 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนราชวัลลภ 2 มีประชากรชายจำนวน 712 คน และประชากรหญิงจำนวน 488 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนราชวัลลภ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนราชวัลลภ 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชวัลลภ 2

เขต: พญาไท

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 712 คน

ประชากรหญิง: 488 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button