ชุมชนราชวัลลภ 1

Share Button

ชุมชนราชวัลลภ 1 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กรมทหารราบที่ 1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนราชวัลลภ 1 มีประชากรชายจำนวน 407 คน และประชากรหญิงจำนวน 403 คน รวมเป็น 810 คน

ชุมชนราชวัลลภ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 266 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 290 หลัง ชุมชนราชวัลลภ 1 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชวัลลภ 1

เขต: พญาไท

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: กรมทหารราบที่ 1มหาดเล็กรักษาพระองค์

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 407 คน

ประชากรหญิง: 403 คน

ประชากรรวม: 810 คน

จำนวนครัวเรือน: 266 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 290 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button