ชุมชนราชพฤกษ์

Share

ชุมชนราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน  แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนราชพฤกษ์ มีประชากรชายจำนวน 415 คน และประชากรหญิงจำนวน 376 คน รวมเป็น 791 คน

ชุมชนราชพฤกษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 216 หลัง ชุมชนราชพฤกษ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชพฤกษ์

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: 

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 415 คน

ประชากรหญิง: 376 คน

ประชากรรวม: 791 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 216 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share