ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

Share Button

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 355 คน และประชากรหญิงจำนวน 470 คน รวมเป็น 825 คน

ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ถนน: ราชวิถี

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 355 คน

ประชากรหญิง: 470 คน

ประชากรรวม: 825 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button