ชุมชนราชทรัพย์

Share Button

ชุมชนราชทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 190 ซ.ราชทรัพย์ ถนน ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนราชทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 505 คน และประชากรหญิงจำนวน 695 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนราชทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 166 หลัง ชุมชนราชทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชทรัพย์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: 190 ซ.ราชทรัพย์

ถนน: ถ.ประชาราษฎร์ 1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 505 คน

ประชากรหญิง: 695 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 166 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button