ชุมชนรัตนาวลัย

Share Button

ชุมชนรัตนาวลัย ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ประชาอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรัตนาวลัย มีประชากรชายจำนวน 665 คน และประชากรหญิงจำนวน 741 คน รวมเป็น 1,406 คน

ชุมชนรัตนาวลัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 479 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 479 หลัง ชุมชนรัตนาวลัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรัตนาวลัย

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 665 คน

ประชากรหญิง: 741 คน

ประชากรรวม: 1,406 คน

จำนวนครัวเรือน: 479 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 479 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button