ชุมชนรัตนจีนะ

Share Button

ชุมชนรัตนจีนะ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 ถนน จอมทอง – บูรณะ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรัตนจีนะ มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 381 คน รวมเป็น 753 คน

ชุมชนรัตนจีนะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 214 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 197 หลัง ชุมชนรัตนจีนะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรัตนจีนะ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 30

ถนน: จอมทอง – บูรณะ

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 381 คน

ประชากรรวม: 753 คน

จำนวนครัวเรือน: 214 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 197 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button