ชุมชนรักสามัคคี

Share Button

ชุมชนรักสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรักสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 206 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 426 คน

ชุมชนรักสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนรักสามัคคี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรักสามัคคี

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: พัฒนาชนบท 3

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 206 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 426 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button