ชุมชนรักษ์ไท

Share Button

ชุมชนรักษ์ไท ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรักษ์ไท มีประชากรชายจำนวน 106 คน และประชากรหญิงจำนวน 127 คน รวมเป็น 233 คน

ชุมชนรักษ์ไท มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนรักษ์ไท มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรักษ์ไท

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 6

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 106 คน

ประชากรหญิง: 127 คน

ประชากรรวม: 233 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button