ชุมชนรักษ์พัฒนา

Share Button

ชุมชนรักษ์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นครลุง 15 ถนน นครลุง แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรักษ์พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 285 คน และประชากรหญิงจำนวน 317 คน รวมเป็น 602 คน

ชุมชนรักษ์พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนรักษ์พัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรักษ์พัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นครลุง 15

ถนน: นครลุง

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 285 คน

ประชากรหญิง: 317 คน

ประชากรรวม: 602 คน

จำนวนครัวเรือน: 272 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button