ชุมชนรวมใจ

Share Button

ชุมชนรวมใจ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เอกชัย แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนรวมใจ มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนรวมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนรวมใจ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมใจ

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เอกชัย

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button