ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี)

Share Button

ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) มีประชากรชายจำนวน 324 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 664 คน

ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี)

เขต: สายไหม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 324 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 664 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button