ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3

Share Button

ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 มีประชากรชายจำนวน 216 คน และประชากรหญิงจำนวน 258 คน รวมเป็น 474 คน

ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 216 คน

ประชากรหญิง: 258 คน

ประชากรรวม: 474 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button