ชุมชนรวมมิตร

Share Button

ชุมชนรวมมิตร ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เอกชัย 37 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนรวมมิตร มีประชากรชายจำนวน 120 คน และประชากรหญิงจำนวน 142 คน รวมเป็น 262 คน

ชุมชนรวมมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนรวมมิตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมมิตร

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เอกชัย 37

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 120 คน

ประชากรหญิง: 142 คน

ประชากรรวม: 262 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button