ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1)

Share Button

ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1) ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.พหลโยธิน 54 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1) มีประชากรชายจำนวน 178 คน และประชากรหญิงจำนวน 221 คน รวมเป็น 399 คน

ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ (ซอยเธียรสวน 1)

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.พหลโยธิน 54

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 178 คน

ประชากรหญิง: 221 คน

ประชากรรวม: 399 คน

จำนวนครัวเรือน: 133 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button