ชุมชนรวมพลัง

Share Button

ชุมชนรวมพลัง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนรวมพลัง มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 203 คน รวมเป็น 408 คน

ชุมชนรวมพลัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนรวมพลัง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมพลัง

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 203 คน

ประชากรรวม: 408 คน

จำนวนครัวเรือน: 89 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button