ชุมชนยิ้มประยูร

Share Button

ชุมชนยิ้มประยูร ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ยิ้มประยูร ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนยิ้มประยูร มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 452 คน รวมเป็น 902 คน

ชุมชนยิ้มประยูร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 119 หลัง ชุมชนยิ้มประยูร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนยิ้มประยูร

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ยิ้มประยูร

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 452 คน

ประชากรรวม: 902 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 119 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button