ชุมชนยิ่งศิริ

Share Button

ชุมชนยิ่งศิริ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนยิ่งศิริ มีประชากรชายจำนวน 420 คน และประชากรหญิงจำนวน 560 คน รวมเป็น 980 คน

ชุมชนยิ่งศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนยิ่งศิริ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนยิ่งศิริ

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 420 คน

ประชากรหญิง: 560 คน

ประชากรรวม: 980 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button