ชุมชนยานเกราะ

Share Button

ชุมชนยานเกราะ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถนนสามเสน ตำบลถนนนครไชยศรี กทม. ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนยานเกราะ มีประชากรชายจำนวน 516 คน และประชากรหญิงจำนวน 501 คน รวมเป็น 1,017 คน

ชุมชนยานเกราะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 290 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 290 หลัง ชุมชนยานเกราะ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนยานเกราะ

เขต: ดุสิต

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ถนนสามเสน ตำบลถนนนครไชยศรี กทม.

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 516 คน

ประชากรหญิง: 501 คน

ประชากรรวม: 1,017 คน

จำนวนครัวเรือน: 290 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 290 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button