ชุมชนมโนรมย์ 5

Share Button

ชุมชนมโนรมย์ 5 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมโนรมย์ 5 มีประชากรชายจำนวน 228 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 439 คน

ชุมชนมโนรมย์ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนมโนรมย์ 5 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมโนรมย์ 5

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยหทัยราษฎร์ 39

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 228 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 439 คน

จำนวนครัวเรือน: 109 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button