ชุมชนมุ่งพัฒนา

Share Button

ชุมชนมุ่งพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนมุ่งพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 281 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 587 คน

ชุมชนมุ่งพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 139 หลัง ชุมชนมุ่งพัฒนา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมุ่งพัฒนา

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 281 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 587 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 139 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button