ชุมชนมิ่งประชา

Share Button

ชุมชนมิ่งประชา ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 24 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนมิ่งประชา มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 271 คน

ชุมชนมิ่งประชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนมิ่งประชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิ่งประชา

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 24

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 271 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button