ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์

Share

ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 299 คน และประชากรหญิงจำนวน 317 คน รวมเป็น 616 คน

ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 131 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 131 หลัง ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 299 คน

ประชากรหญิง: 317 คน

ประชากรรวม: 616 คน

จำนวนครัวเรือน: 131 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 131 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share