ชุมชนมิตรสามัคคี

Share Button

ชุมชนมิตรสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิตรสามัคคี ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมิตรสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 149 คน และประชากรหญิงจำนวน 145 คน รวมเป็น 294 คน

ชุมชนมิตรสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 67 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนมิตรสามัคคี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรสามัคคี

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิตรสามัคคี

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 149 คน

ประชากรหญิง: 145 คน

ประชากรรวม: 294 คน

จำนวนครัวเรือน: 67 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button