ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11

Share

ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน  แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 มีประชากรชายจำนวน 1,410 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,523 คน รวมเป็น 2,933 คน

ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,029 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,029 หลัง ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: 

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 1,410 คน

ประชากรหญิง: 1,523 คน

ประชากรรวม: 2,933 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,029 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,029 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share