ชุมชนมิตรสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิตรสัมพันธ์ ถนน จันทร์ แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 1,140 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,113 คน รวมเป็น 2,253 คน

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 623 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนมิตรสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรสัมพันธ์

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิตรสัมพันธ์

ถนน: จันทร์

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,140 คน

ประชากรหญิง: 1,113 คน

ประชากรรวม: 2,253 คน

จำนวนครัวเรือน: 623 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button