ชุมชนมิตรภาพซอย 6

Share

ชุมชนมิตรภาพซอย 6 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หมู่บ้านมิตรภาพ (ล็อค 3) ถนน – แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมิตรภาพซอย 6 มีประชากรชายจำนวน 432 คน และประชากรหญิงจำนวน 368 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนมิตรภาพซอย 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนมิตรภาพซอย 6 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรภาพซอย 6

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หมู่บ้านมิตรภาพ (ล็อค 3)

ถนน: –

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 432 คน

ประชากรหญิง: 368 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share