ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์

Share

ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท101 ถนน  แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 260 คน และประชากรหญิงจำนวน 330 คน รวมเป็น 590 คน

ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 159 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรพัฒนา-มาลีอนุสรณ์

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท101

ถนน: 

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 260 คน

ประชากรหญิง: 330 คน

ประชากรรวม: 590 คน

จำนวนครัวเรือน: 159 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share