ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12)

Share Button

ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน ร่มเกล้า 1 แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12) มีประชากรชายจำนวน 800 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,680 คน รวมเป็น 2,480 คน

ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 342 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 342 หลัง ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 ( โซน 12)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: ร่มเกล้า 1

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 800 คน

ประชากรหญิง: 1,680 คน

ประชากรรวม: 2,480 คน

จำนวนครัวเรือน: 342 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 342 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button