ชุมชนมิตรประชาพัฒนา

Share

ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่5 ซ.แจ้งวัฒนะ 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนมิตรประชาพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 165 คน รวมเป็น 304 คน

ชุมชนมิตรประชาพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนมิตรประชาพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรประชาพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่5 ซ.แจ้งวัฒนะ 5

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 165 คน

ประชากรรวม: 304 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share