ชุมชนมาเรียลัย

Share Button

ชุมชนมาเรียลัย ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมาเรียลัย มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 223 คน

ชุมชนมาเรียลัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 52 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนมาเรียลัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมาเรียลัย

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ประชาพัฒนา

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 223 คน

จำนวนครัวเรือน: 52 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button