ชุมชนมาตานุสรณ์

Share Button

ชุมชนมาตานุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มาตานุสรณ์ ถนน มไหสวรรย์ แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมาตานุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 357 คน และประชากรหญิงจำนวน 430 คน รวมเป็น 787 คน

ชุมชนมาตานุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 149 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 136 หลัง ชุมชนมาตานุสรณ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมาตานุสรณ์

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มาตานุสรณ์

ถนน: มไหสวรรย์

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 357 คน

ประชากรหญิง: 430 คน

ประชากรรวม: 787 คน

จำนวนครัวเรือน: 149 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 136 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button