ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ

Share

ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ มีประชากรชายจำนวน 463 คน และประชากรหญิงจำนวน 296 คน รวมเป็น 759 คน

ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 181 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ล อิสลามิยะห์สุเหร่าแสนแสบ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 463 คน

ประชากรหญิง: 296 คน

ประชากรรวม: 759 คน

จำนวนครัวเรือน: 181 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share