ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

Share Button

ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบางกอกน้อย ถนน  แขวง อรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 312 คน

ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบางกอกน้อย

ถนน: 

แขวง: อรุณอัมรินทร์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 312 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button