ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ

Share Button

ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 6 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 114 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 6

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 114 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button