ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว)

Share Button

ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว) ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว) มีประชากรชายจำนวน 381 คน และประชากรหญิงจำนวน 395 คน รวมเป็น 776 คน

ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์(ลาดบัวขาว)

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 381 คน

ประชากรหญิง: 395 คน

ประชากรรวม: 776 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button