ชุมชนมัสยิดมหานาค

Share Button

ชุมชนมัสยิดมหานาค ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กรุงแมน ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนมัสยิดมหานาค มีประชากรชายจำนวน 672 คน และประชากรหญิงจำนวน 712 คน รวมเป็น 1,384 คน

ชุมชนมัสยิดมหานาค มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 402 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 219 หลัง ชุมชนมัสยิดมหานาค มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดมหานาค

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กรุงแมน

ถนน: กรุงเกษม

แขวง: คลองมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 672 คน

ประชากรหญิง: 712 คน

ประชากรรวม: 1,384 คน

จำนวนครัวเรือน: 402 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 219 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button